Termeni și Condiții de Utilizare

ACEST DOCUMENT REPREZINTĂ ACORDUL LEGAL DINTRE S.C. di Gianfranco EASTERN EUROPE S.R.L. ȘI DUMNEAVOASTRĂ, CA ȘI CLIENT. VĂ INVITĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE UTILIZAREA SERVICIILOR NOASTRE. VĂ RUGĂM, DE ASEMENEA, SĂ CITIȚI ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CARE, ÎMPREUNĂ CU ACEST DOCUMENT, REPREZINTĂ SETUL COMPLET DE DOCUMENTE JURIDICE APLICABILE ÎN UTILIZAREA SITE-ULUI, DAR ȘI A SERVICIILOR NOASTRE.

Prin utilizarea serviciilor noastre, dumneavoastră, în calitate de Client, sunteți de acord cu Termenii și Condițiile prezente. În cazul în care nu sunteți de acord cu clauzele prezentului document, vă rugăm să încetați utilizarea serviciilor noastre.

Disclaimer

În măsura permisă de legea aplicabilă, excludem toate reprezentările, garanțiile și condițiile referitoare la aplicația noastră și la utilizarea acesteia. Nimic din această clauză, însă, nu va:

• limita sau exclude răspunderea dvs. în ce privește interpretarea greșită a informațiilor prezentate în website-ul nostru;

• limita orice răspundere a dvs. în orice mod care nu este permis de lege;

Dispoziții generale

Acest website este deținut și operat de compania S.C. Di Gianfranco Restaurant S.R.L. cu sediul în Apoldul de Sus, Miercurea Sibiului, nr. 171, jud. Sibiu, înregistrată la ORC sub nr. J32/850/2022, având CIF RO46043808 (care desfășoară activități ca „di Gianfranco”). În întreg documentul, termenii „noi”, „di Gianfranco”, „nostru”, „noastre” se referă la compania S.C. Di Gianfranco Restaurant S.R.L.. oferă acest website, incluzând toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile pentru dvs., clientul final, condiționat de acceptarea integrală de către dvs. a prevederilor menționate aici.

Autoritate și capacitate

Părțile și reprezentanții lor legali garantează că au autoritatea și capacitatea de a încheia acest acord.

Forța executorie

Acest acord constituie un set de obligații legale, valabile și obligatorii, aplicabile părților implicate.

Prin accesarea website-ului și achiziționarea serviciilor noastre, vă angajați că sunteți de acord Termenii și Condițiile prezente. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor vizitatorilor și utilizatorilor website-ului https://www.gianfranco.ro/. Toate funcțiile sau instrumentele nou adăugate pe viitor în lista curentă de servicii vor fi, de asemenea, supuse Termenilor și Condițiilor prezente. Clientul poate revizui versiunea cea mai actuală a Termenilor și Condițiilor în orice moment în cadrul website-ului. Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte din acești Termeni și Condiții prin publicarea actualizărilor și / sau modificărilor în aplicația noastră. La fiecare achiziție pe care o face, Clientului i se solicită să fie de acord cu Termenii și Condițiile, ceea ce implică acordul său cu privire la versiunea documentului de la data Comenzii. În cazul în care Clientul nu va fi de acord cu versiunea actualizată a documentului, nu va putea efectua achiziția serviciilor noastre.

Scop

Accesul pe website-ul nostru se face în vederea vizualizării și informării cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre, și în vederea achiziționării de produse specifice. Prin solicitarea produselor și serviciilor, și confirmarea acceptării Termenilor și Condițiilor se consideră încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic ("Contract") între di Gianfranco și Client. Toate serviciile, în măsura în care sunt disponibile la un moment dat prin intermediul website-ului sunt supuse condițiilor acestui document.

Conținut

Conținutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video - generic numite conținut) sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare - privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 - privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele și modelele industriale. Lipsa mențiunii privind unele texte legale ori dispoziții incidente nu duc la inaplicabilitatea acestora.

Site-ul și Conținutul sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum și de dispozițiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Clientul nu poate copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site și/sau Conținutul. Exploatarea este liberă, sub condiția non-comercialităţii şi respectării termenilor impuși de către di Gianfranco.

Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a Conținutului este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al di Gianfranco.

Di Gianfranco nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părți din Conținut în orice mediu.

Proprietatea Intelectuală și Industrială

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate în aplicație, sunt proprietatea exclusiva a di Gianfranco, acestuia fiindu-i împuternicite toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect de la fiecare Plaja în parte printr-un contract semnat intre părți.

Clientului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de di Gianfranco, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al di Gianfranco asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al di Gianfranco.

Este permisă crearea limitată, irevocabilă și neexclusivă a hyperlink-urilor către pagina de index a https://www.gianfranco.ro/, atâta timp cât această acțiune nu prezintă produsele și serviciile noastre cu rea credință, într-o lumina falsă, înșelătoare, derogatorie sau ofensivă.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document.

Drepturi de autor

Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.

Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului site-ului https://www.gianfranco.ro/, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condițiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.

Preluarea de informaţii de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreați de către Clubul Român de Presă: "Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăși jumătate din articolul sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a informaţiei, cât şi caracterul de «revistă a presei» susţinut de paginile de internet în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informației. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deţinătorul drepturilor”.

Transmiterea de informaţii

Prin transmiterea de informaţii către di Gianfranco se înţelege funizarea de către Client a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video. 

Transmiterea de informaţii către di Gianfranco echivalează cu acceptul acordat nouă şi societăţilor afiliate ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii. 

Totodată, prin transmiterea de informaţii către noi, se prezumă acordul dumneavoastră privind despăgubirea di Gianfranco şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. di Gianfranco nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

Securitate

Drepturile la date

Clientul își păstrează toate drepturile asupra tuturor datelor pe care acesta le stochează sau le transferă în baza prezentului document.

Confidențialitate

Confidențialitatea clientului este importantă pentru di Gianfranco și tocmai de aceea ne obligăm să respectăm întocmai Politica de Confidențialitate. di Gianfranco își rezervă dreptul de a-și modifica Politica de Confidențialitate atunci când este cazul.

Răspunderea

Limitarea răspunderii

di Gianfranco nu este responsabil cu privire la plata de daune către Client ca o consecință a încălcării oricăreia dintre obligațiile care decurg din acest document.

Forța majoră

În cazul în care utilizarea și executarea serviciilor sunt împiedicate total sau parțial sau împiedicate în mod semnificativ de circumstanțe care nu se află sub controlul părților, obligațiile ambelor părți sunt suspendate atâta timp cât circumstanțele sunt relevante și atâta timp cât aceste circumstanțe persistă. Cu toate acestea, fiecare parte poate să rezilieze acordul în cazul în care forța majoră îngreunează în mod deosebit această parte să continue acordul.

Este considerată o situație de forță majoră cazul în care se modifică legea, regulile sau regulamentele aplicabile utilizării sau prestării serviciilor furnizate, sau se adoptă noi reguli sau reglementări, iar acest lucru împiedică di Gianfranco să actualizeze mecanismul tehnic al serviciilor afectate și / sau necesită o încetare totală sau parțială a accesului la servicii sau o parte din servicii pentru o perioadă limitată sau nedeterminată de timp.

Caz fortuit

Chiar dacă di Gianfranco va utiliza metode adecvate pentru a asigura transmiterea sigură a informațiilor între Client și di Gianfranco, Clientul recunoaște că Internetul este un sistem deschis și că di Gianfranco nu poate garanta că un terț nu poate sau nu va intercepta sau modifica datele în timpul transmisiei. di Gianfranco nu își asumă nicio responsabilitate pentru accesul, utilizarea sau alternarea neautorizată sau publicarea sau pierderea datelor.

De asemenea, di Gianfranco nu este responsabil pentru lipsa disponibilității serviciilor atunci când acest lucru este cauzat direct sau indirect de către Client.

Jurisdicție

Orice diferend sau dezacord care apare între părți va fi soluționat prin negocieri. Dacă astfel de negocieri nu reușesc, oricare dintre părți poate cere ca disputa să fie adusă în fața unei instanțe de judecată.

Prezentul document va fi reglementat și interpretat în conformitate cu legile române și europene. În plus, Clientul și di Gianfranco acceptă să se supună jurisdicției instanțelor competente din Sibiu, locul în care di Gianfranco își are adresa înregistrată, pentru orice litigii legale referitoare la acest document.

Valabilitate

Prezentul acord guvernează toate comunicările dintre părți.

Întregul acord

Prezentul document, împreună cu Politica de Confidențialitate, constituie întregul acord între părți referitor la relația contractuală.

Nici o modificare sau renunțare la prezentul document nu va fi efectivă decât în scris și semnată de părți. Imposibilitatea di Gianfranco de a-și exercita drepturile în temeiul prezentului document în orice moment pentru orice perioadă nu poate fi interpretat ca o renunțare la drepturi.

Clauze finale

În cazul în care o prevedere a prezentului document va fi declarată ilegală sau inaplicabilă, această prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât, în alt mod, Contractul să rămână în vigoare și efectivă și aplicabil.

Clientul declară că:

(a) a citit acest acord înainte de a se înscrie;

(b) a înțeles condițiile prezentului document;

(c) semnează prezentul acord în mod voluntar, prin continuarea navigării pe website;